SFVF Logo
Om SFVF Training

Föreningen har bildats för att skapa framtida förutsättningar för fordonsverkstäder, fria som auktoriserade, i en allt mer komplicerad teknisk omvärld. Främsta syftet är att skapa en grund för påverkan av politiska beslut.

Till SFVF:s hemsida: fordonsverkstader.se

Föreningen registrerades första gången hos Bolagsverket 1 mars 2012
Föreningens organisationsnummer är 802464-5353 och i nuläget är föreningens säte i Göteborg.

Fordonsverkstäder saknar idag detta verktyg. Lobbying är och kommer att vara en viktig faktor för framtida politiska beslut. Lobbying skall ske såväl nationellt som på europabas. Föreningen skall även tillvarata medlemmarnas intresse vad avser att följa upp att fattade politiska beslut även kommer medlemmarna till godo i form av giltig och gällande lagstiftning.
Utbildningar för alla

Föreningen skall verka för en öppen och rättvis konkurrens på i första hand den svenska fordonsmarknaden vad gäller reparation och underhåll av fordon. Att tillse att tillgång till teknisk information, och utbildning är tillgänglig för alla och till ett icke diskriminerande pris.

Föreningen skall även tillhandahålla juridisk hjälp till självkostnadspris.