SFVF Logo

Välkommen till Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF!


SFVF har bildats för att skapa bättre affärsförutsättningar för verkstäder, såväl fria som auktoriserade, i en allt mer komplicerad teknisk omvärld. Dessutom skapa en grund för påverkan av politiska beslut. SFVF ska vara en röst och en utvecklande mötesplats för svenska fordonsverkstäder och deras anställda. Opinionsbildning och lobbying är och kommer att vara en viktig faktor för framtida politiska beslut, både nationellt och på europabasis.

SFVF skall även tillvarata medlemmarnas intresse vad avser att följa upp att fattade politiska beslut även kommer medlemmarna till godo i form av giltig och gällande lagstiftning. Föreningen skall verka för en öppen och rättvis konkurrens på den svenska fordonsmarknaden vad gäller reparation och underhåll av fordon.Samt tillse att tillgång till teknisk information och utbildning är tillgänglig för alla och till ett icke diskriminerande pris.

Se till att ha rätt kompetens!


En av grundförutsättningarna för att kunna utföra en fackmässig reparation på en bil är att mekanikern och plåtslagaren har rätt kompetens. Bilar utvecklas ständigt, det kommer ny teknik och nytt materiel och därmed nya reparationsmetoder löpande. Vill du hänga med så måste företaget kompetensutveckla sin personal med kontinuiteten. Dessutom behöver verkstadens övriga personal också utbildning. Vi kommer erbjuda utbildningar i juridik, ledarskap och mycket annat. Finns det ett behov hos våra medlemmar och kursen inte finns tillgänglig vill vi ha den signalen. Är då behovet sådant att vi kan få tillräckligt många deltagare så kan vi skapa nya kurser. Vi som ligger bakom SFVF är yrkesverksamma i branschen på en verkstad eller arbetar ständigt med verkstadsfrågor.

Grundförutsättningar


Några av de grundförutsättningar som vi utgick ifrån när vi startade är:
-    Ett rimligt pris på kurserna så att alla har ha råd att skicka sin personal på utbildning.
-    I möjligaste mån ska utbildningen ligga på orten, eller i närområdet, där verkstaden är verksam.
-    Se till att få så många deltagare till varje kurstillfälle så att utbildningen blir genomförd.

Är du inte medlem i SFVF -  gå in på hemsidan och bli det www.sfvf.eu. Då kommer du också få ett bättre pris på utbildningen. Alla utbildningar är öppna för alla men är företaget medlem så är det självklart också en lägre kostnad.